Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Chính sách chất lượng

logo moi trong suot

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1. Luôn nâng cao chất lượng dịch vụ trên cơ sở lấy chất lượng của Khách hàng làm kim chỉ nam nhằm tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng.

2. Tích cực cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để thích ứng với sự phát triển của thị trường trên cơ sở giữ vững những giá trị cốt lõi của tổ chức

3. Chất lượng dịch vụ đi đôi với quyền lợi con người. VIETNAM CERT hoạt động dựa trên sự chia sẽ quyền lợi xứng đáng

4. Luôn chú trọng phát triển con người đi đôi với phát triển dịch vụ

5. Xây dựng thương hiệu VIETNAM CERT ngày càng lớn mạnh, tạo giá trị và thành công cho Khách hàng


Khách hàng