Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ Đào tạo an toàn lao động

Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) là đơn vị thực hiện Đào tạo an toàn lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và các thông tư nghị định mới nhất.

Các hoạt động đào tạo của chúng tôi gồm có:

1. Đào tạo an toàn lao động cho người thuộc Nhóm I: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Đào tạo an toàn lao động cho người thuộc Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

3. Đào tạo an toàn lao động cho người thuộc Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

4. Đào tạo an toàn lao động cho người thuộc Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

5. Đào tạo an toàn lao động cho người thuộc Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

6. Đào tạo an toàn lao động cho người thuộc Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Hãy liên hệ Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) theo số hotline 0886.11.12.18 để được đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Khách hàng