Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ Đào tạo ISO

Các lĩnh vực đào tạo ISO mà VIETNAM CERT cung cấp gồm:

  • Đào tạo ISO 9001
  • Đào tạo ISO 14001
  • Đào tạo ISO 22000
  • Đào tạo ISO 17025
  • Đào tạo ISO 13485
  • Đào tạo HACCP
  • Đào tạo OHSAS 18001
  • Đào tạo ISO 45000

Khách hàng