Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ ISO 14001

Để giúp Quý khách hàng giải đáp được câu hỏi ISO 14001 là gì ? VIETNAM CERT giới thiệu bài viết liên quan tới tiêu chuẩn này.

Lịch sử hình thành ISO 14001

Sự phát triển của kinh tế xã hội đã dẫn đến việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Do đó các yếu tố tài nguyên, biến đổi khí hậu, hệ sinh thái và đa dạng sinh học đang được quan tâm. Điều này dẫn đến việc cần có hệ thống quản lý để phát triển bền vững nhân tố môi trường.

ISO 14001 là gì ?

Năm 1996, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường ISO 14000. Mục đích của Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là tiến tới thống nhất áp dụng Hệ thống quản lý môi trường (EMS) đảm bảo sự phát triển bền vững. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm nhiều tiêu chuẩn:

 • ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • ISO 14004 Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ
 • ISO 14006 Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn kết hợp thiết kế sinh thái
 • ISO 14015 Đánh giá môi trường của các trang web và các tổ chức
 • ISO 14020 (14.020 tới14.025) Nhãn môi trường và khai báo
 • ISO 14030 Thảo luận về đánh giá môi trường sau sản xuất
 • ISO 14031 Đánh giá hiện trạng môi trường – Hướng dẫn
 • ISO 14040 (14040 tới 14049) thảo luận về tiền sản xuất thiết lập mục tiêu quy hoạch và môi trường
 • ISO 14046 Bộ hướng dẫn và yêu cầu để đánh giá lượng nước của sản phẩm, quy trình, và các tổ chức. Chỉ bao gồm phát thải khí và đất mà ảnh hưởng chất lượng nước trong việc đánh giá.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 có nhiều tiêu chuẩn trong đó tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn trung tâm, đưa ra các chỉ tiêu hệ thống quản lý môi trường (EMS) mà tổ chức cần đáp ứng. Ngày nay các tổ chức thường chứng nhận ISO 14001 như mình chứng cho việc bảo vệ môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001 có nhiều phiên bản. Năm 2015 phiên bản mới ISO 14001:2015 ra đời nhằm cấu trúc lại các điều khoản tiêu chuẩn để đáp ứng nỗ lực tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 sẽ thay thế hoàn toàn cho phiên bản cũ

Nội dung của ISO 14001 là gì ?

ISO 14001:2015 không yêu cầu cụ thể đối với các hệ thống quản lý khác, chẳng hạn như đối với chất lượng, sức khỏe nghề nghiệp, an toàn, năng lượng, quản lý tài chính. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này cho phép một tổ chức sử dụng dựa trên quản lý rủi ro để tích hợp với hệ thống quản lý khác.

Các điều khoản ISO 14001 là gì ?

 • Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn quốc tế này đưa ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường mà tổ chức sử dụng để nâng cao hoạt động môi trường của mình.
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ và định nghĩa
 • Bối cảnh của tổ chức: Tổ chức phải xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài có liên quan đến khả năng đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường.
 • Sự lãnh đạo: Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện vai trò lãnh đạo và cam kết tôn trọng hệ thống quản lý môi trường
 • Tính hoạch định: Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001
 • Sự hỗ trợ: Tổ chức phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết nhằm thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.
 • Sự điều hành: Tổ chức phải thiết lập, triển khai và kiểm soát và duy trì các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường
 • Đánh giá kết quả hoạt động: Tổ chức phải giám sát, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động môi trường của tổ chức mình
 • Cải tiến: Tổ chức phải xác định các cơ hội cho cải tiến và tiến hành các hành động cần thiết để đạt được kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường

Đọc thêm:

Quy trình xây dựng ISO 14001

Lợi ích tiêu chuẩn ISO 14001

Đây là bài viết để trả lời câu hỏi ISO 14001 là gì. Để hiểu rõ hơn về việc áp dụng Quý khách hàng có thể đọc bài viết chứng nhận ISO 14001

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0886.11.12.18 để được tư vấn. Hoặc hoàn thiện các thông tin sau để yêu cầu chúng tôi báo giá tư vấn, chứng nhận ISO 14001


  Khách hàng