Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ ISO 9001

Hiện nay nhiều người thắc mắc ISO 9001 là gì ? Tại sao người ta hay chứng nhận ISO 9001. VIETNAM CERT sẽ giới thiệu cho bạn đọc tổng quan về tiêu chuẩn này.

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn được ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế – International Organization for Standardization (ISO). Bộ tiêu chuẩn này được ban hành lần đầu vào năm 1987. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 ra đời nhằm giúp mọi tổ chức ở mọi loại hình quy mô vận hành và áp dụng Hệ thống quản lý một cách hiệu quả. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm nhiều tiêu chuẩn khác nhau, gồm:

Tiêu chuẩn ISO 9000  Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

Tiêu chuẩn ISO 9001  Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu: Đây là tiêu chuẩn trung tâm quan trọng nhất của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Tiêu chuẩn ISO 9004  Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả

Tiêu chuẩn ISO 19011  Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường: Tiêu chuẩn này hướng dẫn về cách giá các hệ thống quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì ?

Tiêu chuẩn ISO 9001 gọi là Hệ thống quản lý chất lượng, đây là một tiêu chuẩn thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9000, Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu của một Hệ thống quản lý chất lượng bắt buộc tổ chức phải đáp ứng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp và chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. ISO 9001 được ban hành lần đầu năm 1987, từ lúc được ban hành tới nay tiêu chuẩn này đã có nhiều phiên bản cải tiến, thay đổi: phiên bản ban đầu ISO 9001:1987; phiên bản ISO 9001:1994; phiên bản ISO 9001:2000; phiên bản 9001:2008 và phiên bản mới nhất hiện nay là ISO 9001:2015.

Bảy (07) nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO 9001 là gì ?

 • Hướng vào khách hàng;
 • Sự lãnh đạo;
 • Sự tham gia của mọi người;
 • Tiếp cận theo quá trình;
 • Cải tiến;
 • Quyết định dựa trên bằng chứng;
 • Quản lý mối quan hệ

10 điều khoản của ISO 9001 là gì:

 1. Phạm vi: Tất cả các yêu cầu của ISO 9001 có tính khái quát và nhằm thích hợp cho tất cả các tổ chức thuộc mọi loại hình hoặc quy mô, hoặc sản phẩm và dịch vụ cung cấp
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh của tổ chức: Tổ chức phải xác định các vấn đề nội bộ và bên ngoài có liên quan đến mục đích và định hướng chiến lược của mình và ảnh hưởng đến khả năng đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý chất lượng của mình đồng thời phải theo dõi và xem xét những vấn đề nội bộ và bên ngoài này.
 5. Sự lãnh đạo: Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết của mình đối với hệ thống quản lý chất lượng bằng những việc cụ thể.
 6. Tính hoạch định: Tổ chức phải nhận biết các rủi ro và cơ hội nhằm đưa ra mục tiêu và kế hoạch thực hiện chính xác đồng thời kiểm soát được sự thay đổi có lợi.
 7. Sự hỗ trợ: Tổ chức phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì ISO 9001:2015 và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng
 8. Hoạt động hay vận hành: Tổ chức phải hoạch định, thực hiện và kiểm soát các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đối với việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ phù hợp.
 9. Đánh giá hoạt động: Tổ chức phải đánh giá kết quả thực hiện và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng đồng thời lưu giữ thông tin dạng văn bản thích hợp làm bằng chứng cho các kết quả
 10. Cải tiến: Tổ chức phải xác định và lựa chọn các cơ hội cho cải tiến và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để đáp ứng các yêu cầu khách hàng và nâng cao thỏa mãn khách hàng.

Chứng nhận ISO 9001 là gì ?

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 là thực hiện đánh giá việc áp dụng ISO 9001 trong một tổ chức. Người đánh giá (chuyên gia đánh giá) sẽ thực hiện so sánh hệ thống quản lý trong tổ chức với các điều khoản mà ISO 9001 cần, qua đó sẽ thấy việc áp dụng phù hợp hay không phù hợp.

Trên đây là những điều khái quát để trả lời câu hỏi tiêu chuẩn ISO 9001 là gì, nếu bạn cần tư vấn, chứng nhận ISO 9001 vui lòng liên hệ với VIETNAM CERT theo số hotline 0886 11.12.18 chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn 24/24

Khách hàng