Quy trình xây dựng ISO 22000

Vì sao phải có quy trình xây dựng ISO 22000 ngay từ đầu ?

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 như một tấm thẻ bài cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thực phẩm. Để xây dựng, áp dụng và đạt được chứng nhận ISO 22000 là cả một quá trình, không phải doanh nghiệp nào cũng biết. Doanh nghiệp cũng không cần lo lắng, VIETNAM CERT là trung tâm chuyên thực hiện tư vấn xây dựng ISO 22000. Trong quá trình tư vấn của chúng tôi, 100% doanh nghiệp đều áp dụng thành công và đạt được chứng chỉ ISO 22000.

Để giúp doanh nghiệp định hình được công việc thực hiện, VIETNAM CERT giới thiệu quy trình xây dựng ISO 22000.

Quy trình xây dựng ISO 22000

Các bước cơ bản trong Quy trình xây dựng ISO 22000:

Có 5 bước cơ bản sau:

  • Chuyển bị dự án
  • Xây dựng tài liệu ISO
  • Ap dụng quy trình ISO
  • Đánh giá nội bộ và cải tiến hệ thống
  • Đánh giá cấp chứng nhận ISO 22000

Quy trình xây dựng ISO 22000 chi tiết:

 

TT Nội dung Trách nhiệm Kết quả Thời gian
VIETNAM CERT Doanh nghiệp
I Giai đoạn chuẩn bị dự án       1 tuần
1 Thành lập Ban ISO 22000 Cung cấp mẫu Ra quyết định thành lập – Quyết định thành lập Ban ISO 22000.

– Có quy trình xây dựng ISO 22000

– Quyết định bổ nhiệm đại diện lãnh đạo chất lượng

 
2 – Đào tạo nhận thức chung về ISO 22000;

– Xây dựng Kế hoạch chỉnh sửa nhà máy, cơ sở vật chất, kế hoạch viết tài liệu, quy trình theo yêu cầu của ISO 22000.

Đào tạo và hướng dẫn – Chuyển bị cơ sở vật chất để đào tạo

– Phân công nhân sự viết tài liệu

– Sửa chữa nhà xưởng theo yêu cầu

– Nhân viên biết về ISO 22000

– Phân công được nhân viên viết tài liệu

 
II Giai đoạn xây dựng văn bản 1 – 2 tháng
1 Xây dựng Quy trình, tài liệu theo kế hoạch. – Cung cấp mẫu

– Tư vấn và hướng dẫn viết tài liệu để đáp ứng các yêu cầu của ISO 22000

Viết tài liệu Tạo ra được hệ thống tài liệu

 

 
2 Sửa đổi tài liệu, quy trình cho phù hợp Xem xét quy trình, tài liệu phù hợp thực tế và phù hợp yêu cầu của ISO 22000 Thực hiện hoàn thiện quy trình, tài liệu Có hệ thống quy trình, tài liệu phù hợp  
III Áp dụng quy trình, tài liệu ISO 22000 1 – 2 tháng
1 Phê duyệt tài liệu và ban hành áp dụng Hướng dẫn ban hành Phê duyệt và ban hành tài liệu Ban hành được tài liệu  
2 Hệ thống tài liệu được áp dụng và duy trì. Tư vấn và hướng dẫn công ty áp dụng ISO 22000 Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý ISO 22000 đuợc áp dụng và duy trì  
3 Cải tiến hệ thống tài liệu Hướng dẫn cải tiến quy trình, tài liệu sau khi áp dụng Thực hiện cải tiến Quy trình, tài liệu được cải tiến
IV Đánh giá nội bộ ISO 22000 2 tuần
1 Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000

 

Tiến hành đào tạo Cử nhân viên để được đào tạo Nhân viên chuyên trách được đào tạo đánh giá nội bộ
2 Tiến hành đánh giá nội bộ Hướng dẫn đánh giá nội bộ Tiến hành đánh giá nội bộ –  Có sự đánh giá nội bộ

– Hệ thống ISO 22000 được duy trì

3 Khắc phục sau đánh giá nội bộ Hướng dẫn tiến hành khắc phục Thực hiện khắc phục Các điều khoản không phù hợp được khắc phục
4 Họp xem xét lãnh đạo về Hệ thống ISO 22000 Giải đáp yêu cầu, tham dự cuộc họp để hướng dẫn Thực hiện họp lãnh đạo đối với các bộ phận thuộc ban ISO và ban lãnh đạo Có cuộc họp lãnh đạo, thống nhất cải tiến, lưu hồ sơ
V Đánh giá cấp chứng nhận ISO 22000   1 tuần
1 Đăng ký chứng nhận ISO 22000 Hướng dẫn đăng ký chứng nhận. Thực hiện đăng ký chứng nhận Có bản đăng ký chứng nhận
2 Chuyển bị đánh giá chứng nhận Lập và gửi chương trình đánh giá Thông báo chương trình đánh giá tới các đơn vị liên quan. Đầy đủ hồ sơ để chuyển bị đánh giá
3 Đánh giá chứng nhận Đánh giá Cung cấp bằng chứng áp dụng Báo cáo đánh giá
4 Khắc phục sau đánh giá (nếu có) Xem xét bằng chứng khắc phục Tiến hành khắc phục điểm không phù hợp Điểm không phù hợp được khắc phục
5 Cấp chứng chỉ ISO 22000 Trao chứng chỉ  Nhận chứng chỉ Doanh nghiệp được cấp chứng chỉ ISO 22000

Trên đây là quy trình xây dựng ISO 22000, tùy theo quy mô mỗi doanh nghiệp mà thời gian có thể thay đổi. Trong danh mục công việc này có thể có một số công việc nhỏ hơn nhưng nó không đáng kể.

Doanh nghiệp cần tư vấn hoặc báo giá chứng nhận ISO 22000, hãy liên hệ VIETNAM CERT qua số điện thoại 0886 11 12 18 hoặc điền các thông tin theo yêu cầu sau, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24h