Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Sơ đồ tổ chức

I – Sơ đồ tổ chức:

sơ đồ tổ chức vietnam cert

II – Chức năng nhiệm vụ:

Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có chức năng kiểm soát các hoạt động của công ty về chất lượng và các hoạt động khác

Ban kiểm soát giúp công ty đi theo định hướng đã lựa chọn

Ban cố vấn

Ban cố vấn có chức năng tham mưu cho ban giám đốc các hoạt động liên quan tới chuyên môn

Ban cố vấn gồm các thành viên là các chuyên gia đánh giá, chuyên gia kinh tế, những kỹ thuật viên lành nghề.

Phòng thị trường

Phòng thị trường có chức năng nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng

Phòng thị trường tham mưu cho Ban giám đốc định hướng sản phẩm, định hướng phát triển thị trường để xây dựng phương án kinh doanh phù hợp.

Phòng chứng nhận

Phòng chứng nhận có chức năng thực hiện các hoạt động liên quan tới dịch vụ tư vấn chứng nhận của công ty.

Phòng kiểm định và đào tạo

Là phòng ban trực tiếp thực hiện hoạt động kiểm định và đào tạo của công ty. Giúp công ty xây dựng các tài liệu, quy trình, phương án thực hiện các dự án

Phòng môi trường

Là phòng ban thực hiện hoạt động đo đạc môi trường, xây dựng các tài liệu hồ sơ liên quan tới hoạt động môi trường

Phòng hành chính kế toán

Phòng hành chính kế toán giúp Ban giám đốc quản lý các mảng công tác về hành chính, văn thư, lưu trữ trong Công ty; Công tác về tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương

Tham mưu, giúp Ban giám đốc Công ty về công tác quản lý kinh tế – Tài chính, công tác hạch toán kế toán, quản trị nguồn tiền, tài sản toàn Công ty.

Tổ chức triển khai các nghiệp vụ về công tác quản lý tài chính, công tác hạch toán kế toán, kế toán quản trị

Khách hàng