Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 thay thế ISO 22000:2005

Ban hành tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Ngày 20/06/2018 Ban Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thay thế hoàn toàn cho tiêu chuẩn ISO 22000:2005. Như vậy tính từ thời điểm 20/06/2018 VIETNAM CERT sẽ chính thức cấp chứng nhận ISO 22000:2018. Các doanh nghiệp đã được chứng nhận ISO 22000:2005 sẽ có thời gian 3 năm tính từ ngày 20/06/2018 để chuyển đổi lên tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Những thay đổi tiêu chuẩn ISO 22000:2018 so với phiên bản 2005

Thay đổi về cấu trúc nội dung tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được biên soạn theo cấu trục bậc cao có nội dung gồm 10 điều như sau:

 • Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ISO 22000:2018
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ và định nghĩa trong ISO 22000:2018
 • Bối cảnh của tổ chức khi áp dụng tiêu chuẩn
 • Sự lãnh đạo
 • Tính Hoạch định
 • Sự hỗ trợ đối với Hệ thống
 • Vận hành hệ thống
 • Đánh giá
 • Cải tiến hệ thống

Thay đổi về cách tiếp cận: Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được tiếp cận theo quá trình và tư duy dựa trên phân tích rủi ro, nguy cơ. Cách tiếp cận theo quá trình kết hợp với chu trình P-D-C-A (Hoạch định-Thực hiện-Kiểm tra-Cải tiến) cho phép tổ chức hoạch định các quá trình và sự tương tác của chúng. Chu trình P-D-C-A cho phép tổ chức đảm bảo rằng các quá trình được cung cấp đầy đủ và được quản lý, các cơ hội cải tiến được xác định và được thực hiện đầy đủ.

Ưu điểm tiêu chuẩn ISO 22000:2018 so với ISO 22000:2005

 • Khi áp dụng ISO 22000:2018 sẽ dễ tích hợp và tiếp cận cùng với các Hệ thống quản lý khác. Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được xây dựng theo cấu trục bậc cao cùng với cấu trúc chung của các Hệ thống quản lý hiện nay. Do đó doanh nghiệp rất dễ tích hợp nhiều hệ thống với nhau. Việc tích hợp cũng giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm nhân lực và chi phí khi áp dụng một lúc nhiều hệ thống khác nhau.
 • Tư duy dựa trên rủi ro của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cho phép tổ chức xác định các yếu tố có thể làm cho quy trình và Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm đi lệch hướng so với kết quả dự kiến và đưa ra các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động bất lợi.
 • Đạt chứng nhận ISO 2000:2018 là doanh nghiệp đã chứng mình có khả năng cung cấp thực phẩm an toàn, các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các quy định, luật định hiện hành;
 • Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 giải quyết những nguy cơ liên quan đến các mục tiêu của tổ chức;
 • Đạt chứng nhận ISO 2000:2018 là doanh nghiệp chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cụ thể.

tieu chuan iso 22000 2018 he thong quan ly an toan thuc pham

Những nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 22000:2018

An toàn thực phẩm liên quan đến sự có mặt của các mối nguy về an toàn thực phẩm tại thời điểm tiêu dùng (lượng ăn vào của người tiêu dùng). Các mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xảy ra ở mọi giai đoạn trong chuỗi thực phẩm. Do đó, việc kiểm soát đầy đủ trong suốt chuỗi thực phẩm là cần thiết. An toàn thực phẩm được đảm bảo thông qua nỗ lực kết hợp của tất cả các bên trong chuỗi thực phẩm.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm kết hợp các yếu tố cơ bản đã được công nhận như sau:

 • Truyền thông tương tác;
 • Quản lý hệ thống;
 • Các chương trình tiên quyết;
 • Các nguyên tắc phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).

Ngoài ra, tiêu chuẩn ISO 22000:2018 dựa trên các nguyên tắc thông thường đối với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO. Các nguyên tắc quản lý là:

 • Hướng tới khách hàng;
 • Khả năng lãnh đạo;
 • Khuyến khích nhân viên;
 • Tiếp cận theo quá trình;
 • Cải tiến;
 • Quyết định dựa trên bằng chứng;
 • Quản lý mối quan hệ.

Quý khách hàng cần tư vấn xây dựng ISO 22000:2018 hoặc cần chứng nhận ISO 22000:2018 hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số hotline 0886111218, email info@vietnamcert.vn hoặc điền vào mẫu đăng ký phía dưới để được tư vấn.