Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Giới thiệu dịch vụ OHSAS 18001

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là gì ?

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là Chuỗi đánh giá hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS). Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong tổ chức. OHSAS 18001 giúp cho tổ chức có thể kiểm soát các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S) và cải tiến việc thực hiện OH&S. Nó không phải là chuẩn mực thực hiện OH&S của quốc gia, cũng không chỉ ra chi tiết việc xây dựng hệ thống quản lý.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng Tiêu chuẩn OHSAS 18001 nhằm sử dụng cho sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Nó không được dùng cho các phạm vi sức khỏe và an toàn khác như chương trình an sinh người lao động, an toàn sản phẩm, thiệt hại tài sản tác động môi trường

Phiên bản mới nhất hiện nay của tiêu chuẩn này là phiên bản OHSAS 18001:2007

Nội dung của tiêu chuẩn OHSAS 18001

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 gồm các nội dung như sau:

 1. Phạm vi của tiêu chuẩn
 2. Các tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Các yêu cầu của tiêu chuẩn. Các yêu cầu chính của tiêu chuẩn OHSAS 18001 gồm có:

4.1 Yêu cầu chung: Một tổ chức phải thiết lập, tài liệu, thực thi, duy trì và cải tiến liên tục một hệ thống quản lý OH&S phù hợp với các tiêu chuẩn OHSAS 18001 và xác định xem nó đáp ứng các yêu cầu đó nhưthế nào.

4.2 Chính sách OH&S: Lãnh đạo cao nhất phải xác lập và cho phép tiến hành một chính sách OH&S và đảm bảotrong phạm vi xác định của hệ thống quản lý OH&S và chính sách này

4.3 Tính hoạch định:

 • Tổ chức phải thiết lập, thi hành và duy trì thủ tục cho việc xác định các mối nguy, kiểm soátrủi ro và xác định các sự kiểm soát cần thiết.
 • Tổ chức phải thiết lập và duy trì thủ tục để xác định và tiếp cận các yêu cầu pháp lý và cácyêu cầu khác về OH&S có thể áp dụng cho tổ chức.
 • Tổ chức phải thiết lập và duy trì các mục tiêu bằng văn bản về OH&S ở mỗi bộ phận chứcnăng và cấp có liên quan trong phạm vi tổ chức.

4.4 Thực hiện và tác nghiệp:

 • Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, trách nhiệm giải trình và quyền hạn: Lãnh đạo cao nhất phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với OH&S và hệ thống quản lý OHSAS 18001
 • Năng lực, đào tạo và nhận thức: tổ chức phải đảm bảo rằng bất cứ người nào dưới sự kiểm soát của tổ chức thực hiện cácnhiệm vụ mà có thể tác động tới OH&S phải có năng lực dựa trên nền tảng giáo dục, đàotạo hoặc kinh nghiệm thích hợp, và lưu giữ các hồ sơ có liên quan.
 • Trao đổi thông tin, tham gia, và tham vấn: Đối với các mối nguy về OH&S và hệ thống quản lý OHSAS 18001, tổ chức phải thiết lập, thi hành vàduy trì nó
 • Hệ thống tài liệu.
 • Kiểm soát tài liệu: Các tài liệu yêu cầu bởi hệ thống quản lý OH&S và bởi tiêu chuẩn OHSAS 18001 phải được kiểmsoát. Hồ sơ là một loại tài liệu đặc biệt và phải được kiểm soát phù hợp với các yêu cầutrong mục 4.5.4
 • Kiểm soát thao tác: Tổ chức phải xác định các thao tác và các hoạt động gắn với các mối nguy đã được xác địnhkhi việc thi hành các kiểm soát là cần thiết để quản lý các rủi ro OH&S. Điều này phải baogồm cả quản lý sự thay đổi
 • Chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp: Tổ chức phải thiết lập, thi hành và duy trì một/nhiều thủ tục

4.5 Kiểm tra

 • Đo lường và theo dõi việc thực hiện: Tổ chức phải thiết lập, thi hành và duy trì một/nhiều thủ tục để theo dõi và đo lường việc thihành OH&S một cách định kỳ.
 • Đánh giá sự tuân thủ: Nhất quán với sự cam kết tuân thủ (4.2 c), tổ chức phải thiết lập và duy trì một/nhiềuthủ tục để đánh giá định kì sự tuân thủ các yêu cầu của pháp luật (xem 4.3.2).
 • Điều tra sự cố, sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa: Tổ chức phải thiết lập, thi hành và duy trì một/nhiều thủ tục để ghi nhận, khảo sát và phântích các sự cố
 • Kiểm soát hồ sơ: Tổ chức phải thiết lập và duy trì các hồ sơ cần thiết để chứng minh cho sự phù hợp với cácyêu cầu của hệ thống quản lý OH&S và tiêu chuẩn OHSAS 18001 này, và các kết quả đạt được.
 • Đánh giá nội bộ: Tổ chức phải đảm bảo các cuộc đánh giá nội bộ của hệ thống quản lý OH&S được tiến hànhtheo thời biểu được hoạch định

4.6 Xem xét của lãnh đạo:

Tại các khoảng thời gian xác định, lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải xem xét hệ thống quản lý OHSAS 18001 để đảm bảo tính thích hợp, tính thích đáng và tính hiệu lực liên tục của hệ thống. Việc xem xét bao gồm cả đánh giá cơ hội cho sự cải tiến và các nhu cầu thay đổi hệ thống quản lý OH&S, bao gồm cả chính sách OH&S, mục tiêu OH&S. Các hồ sơ của xem xét của lãnh đạo phải được lưu giữ.

Các bạn có thể tải toàn bộ tiêu chuẩn OHSAS 18001 bản tiếng Việt tại đây

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 áp dụng cho doanh nghiệp nào ?

Tiêu chuẩn OSHAS 18001 có thể áp dụng cho bất kì tổ chức (doanh nghiệp) có mong muốn :

– Thiết lập một hệ thống quản lý OH&S để loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro tới con người và các bên liên quan trong các hoạt động của họ.

– Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn OHSAS 18001 được nhằm để đưa vào bất cứ hệ thống quản lý
OH&S nào. Phạm vi áp dụng phụ thuộc vào các yếu tố như chính sách OH&S của tổ chức, bản chất các hoạt động và các rủi ro và mức độ phức tạp của các tác nghiệp.

VIETNAM CERT đã tư vấn và chứng nhận tiêu chuẩn OHSAS 18001 cho nhiều doanh nghiệp khắp cả nước. Nếu bạn có vấn đề gì thắc mắc hay cần chứng nhận OHSAS 18001 hãy liên hệ với chúng tôi theo số 0886.11.12.18. Nếu bạn cần VIETNAM CERT báo giá tư vấn chứng nhận OHSAS 18001 hãy hoàn thiện các thông tin theo form dưới đây, chúng tôi sẽ gửi cho bạn trong vòng 24h:


  Khách hàng