Công ty TNHH Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam

Triết lý kinh doanh

Luôn giữ chữ tín làm đầu

Chúng tôi luôn hoàn thành lời hứa và những cam kết với Khách hàng một cách nghiêm túc, đúng chuẩn mực. Lấy chữ tín và trách nhiệm tiên phong cho mọi hoạt động.

Chi sẽ quyền lợi

VIETNAM CERT luôn chia sẽ quyền lợi của mình với quyền lợi của Cán bộ công nhân viên và quyền lợi của Khách hàng một cách xứng đáng.

Lấy thành công của con người là thành công của doanh nghiệp

Với hơn 20% lợi nhuận được đầu tư cho giá trị con người, VIETNAM CERT luôn lấy niềm hạnh phúc của CBNV làm nguồn hạnh phúc của chính mình

Khách hàng